Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
MASTPOL sp. z o.o. sp.k.
z dnia 01.11.2018
§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług, których producentem i świadczącym jest: MASTPOL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 81-198 Kosakowie, ul. Tulipanowa 2.
OWS wiążą strony umów w zakresie sprzedaży towarów i usług oraz mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach współpracy handlowej i stanowią ich integralną część.
Poprzez każdorazowe złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią OWS i je zaakceptował.
OWS stosuje się również do umów z udziałem osób fizycznych, które nabywają towary w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową przy uwzględnieniu szczególnych regulacji dotyczących praw konsumenta.
OWS dostępne są dla Kupujących w siedzibie MASTPOL sp. z o.o. sp. k., jak również na stronach internetowych www.mastpol.pl <http://www.mastpol.pl> oraz www.mastpol.com.pl <http://www.mastpol.com.pl>
Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych przez Kupującego.
Postanowienia OWS mogą być zmieniane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odmienne pisemne ustalenia umowne pomiędzy stronami mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2
Słowniczek pojęć
Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
Sprzedający - Mastpol sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Tulipanowej 2, 81-198 Kosakowo, KRS: 0000577616, NIP: 5871607096.
Kupujący - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jej nieprowadząca kupująca towary oferowane przez Sprzedającego.
Towar - rzecz ruchoma, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Zamówienie Kupującego - oferta zakupu towarów złożona przez Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie na adres poczty elektronicznej: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl> zawierająca, co najmniej:
W przypadku towarów standardowych: nazwę zamawianego towaru, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane firmy, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce dostarczenia zamawianych towarów.
W przypadku towarów niestandardowych Kupujący zobowiązany jest ponadto wskazać wszelkie szczegółowe informacje o zamawianym towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji, tj. wszystkie warunki techniczne oczekiwane przez Kupującego wynikające z fazy zapytania ofertowego lub z ofert Sprzedającego.
5. Potwierdzenie - pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, po jego otrzymaniu, złożone Kupującemu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określające, co najmniej: termin realizacji, miejsce i warunki dostawy oraz warunki płatności.
6. Oferta Sprzedającego - oferta sprzedaży towarów złożona przez Sprzedającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierająca, co najmniej:
Nazwę oferowanego towaru, ilość, dane Sprzedającego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane firmy, dane teleadresowe do kontaktu, sposoby i terminy dostarczenia oferowanych towarów.

§ 3
Zawarcie umowy
Oferty składane przez Sprzedającego na towary obowiązują przez okres 14 dni od chwili otrzymania jej przez Kupującego.
Warunki techniczne, rysunki techniczne oraz parametry zamawianego towaru nie zawarte przez Kupującego w sposób szczegółowy w zamówieniu nie wiążą Sprzedającego podczas jego realizacji.
Kupujący składając zamówienie po raz pierwszy czyni to wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i dołącza do niego kopie lub wydruki ze stron internetowych następujących dokumentów:
Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego odbywa się w drodze potwierdzenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym wzajemne ustalenia zawarte w poprzednim zamówieniu pozostają wiążące dla stron.
6. W razie rozbieżności pomiędzy treścią oferty Sprzedającego a zamówieniem Kupującego w zakresie parametrów technicznych i właściwości towaru będącego przedmiotem sprzedaży pierwszeństwo mają postanowienia oferty Sprzedającego.
7. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu lub ustaleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji, które nie będą wyższe niż wartość zamówienia.

§ 4
Siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie zobowiązania, jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe z powodu okoliczności będących poza jego kontrolą i nie dających się przewidzieć (siła wyższa). Okolicznościami takimi są między innymi, ale nie wyłącznie: wojna, strajk, brak lub ograniczenie dostaw energii, paliwa, zakłócenia w komunikacji lub brak innych towarów lub usług, kataklizm, działania organów rządowych, embargo na eksport lub import towarów, pożar, wybuch, powódź lub opóźnienie dostaw przez podwykonawców, jeżeli było to wynikiem działania siły wyższej.

§ 5
Cena i warunki zapłaty
W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z oferty.
Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. W przypadku wystawiania faktur dla Kupujących z państw Unii Europejskiej faktura zostanie wystawiona według zasad wewnątrzwspólnotowych obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
Ceny opakowań wliczane są w cenę towarów, chyba że możliwy jest ich zwrot Sprzedającemu.
Termin zapłaty ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od kondycji finansowej Kupującego oraz jego historii transakcji ze Sprzedającym.
Kupujący dokonuje zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT.
Do momentu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, nawet wówczas, gdy towary zostały wbudowane lub poddane obróbce przez Kupującego lub łącznie z towarem należącym do Kupującego.
Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy oraz obciążyć Kupującego udokumentowanymi kosztami przystąpienia do realizacji zamówienia.
Po bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedający może żądać od Kupującego bezzwłocznego wydania mu całości bądź części towarów. Wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego na koszt Kupującego.
Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać, przed wydaniem towarów i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia należności gotówką lub przelewem, albo udzielenia określonej gwarancji lub zabezpieczeń płatności oraz może także jednostronnie zmienić termin płatności.
Jeżeli suma wartości niezapłaconych faktur przekracza wartość limitu przyznanego Sprzedającemu przez ubezpieczyciela należności, Sprzedający ma prawo do wstrzymania dostaw towarów lub dalszej produkcji i realizacji zamówienia.
Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z zamówień poprzez potrącenie wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez pisemnej, uprzedniej zgody.
Sprzedający ma prawo do zbycia wierzytelności wobec Kupującego w przypadku, gdy Kupujący nie ureguluje zobowiązań w terminie i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu w wezwaniu do zapłaty.
Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
Sprzedający ma prawo uzależnić realizację zamówienia od udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia obecnych lub przyszłych należności w formie zaakceptowanej przez Sprzedającego, przykładowo w formie: weksla in blanco, poręczenia, gwarancji bankowej, akredytywy, przedpłaty, wpłacenia zaliczki lub zadatku, hipoteki, zastawu, cesji, przewłaszczenia, ubezpieczenia transakcji, itp.
Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towary w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towarów stanowiących nadal własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towarów.

§ 7
Reklamacja
Po dostarczeniu przez Sprzedającego towarów Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do sprawdzenia: stanu przesyłki oraz jakości, ilości i asortymentu dostarczonego towaru.
W terminie 7 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wykrycie wady towaru stało się możliwe, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej wystarczające jest nadanie przed jego upływem listu poleconego na adres Sprzedającego lub wysłanie powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl>.
W treści zawiadomienia o wadach Kupujący zobowiązany jest podać numer i datę faktury, nazwę i ilość towaru, datę dostarczenia towaru, a nadto szczegółowo opisać powstałe wady, podać termin ich wykrycia, dołączyć dokumentację zdjęciową przedstawiającą zaistniałą wadę oraz w szczególności numer seryjny towaru.
Sprzedający odpowiada tylko i wyłącznie za wady prawne oraz istotne wady fizyczne towaru. Za istotne wady fizyczne uważa się wady wewnętrzne lub zewnętrzne towaru, które powodują rzeczywiste utrudnienie w dalszym jej przetworzeniu, montażu, właściwym użytkowaniu.
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego lub jego zgody wyrażonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również przed dokonaniem oględzin i rozpatrzeniem reklamacji sprzedał, przerobił część lub całość zakupionego towaru, posiadając wiedzę o jego wadach.
Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy towaru Kupujący jest zobowiązany do jego wydania Sprzedającemu (na koszt Sprzedającego), pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
W razie uznania za zasadną reklamacji z tytułu rękojmi, Sprzedający - wedle swego wyboru - zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt Kupującemu towaru wolnego od wad albo do obniżenia ceny.
Przed dostarczeniem przez Sprzedającego towaru wolnego od wad Kupujący jest zobowiązany wydać mu towar wadliwy. Wydanie towaru wadliwego może nastąpić przy dostawie towaru wolnego od wad.
W razie obniżenia uiszczonej już przez Kupującego ceny Sprzedający dokona zwrotu jej części na rachunek bankowy Kupującego bez odsetek.
10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi wygasają:
Na towary montowane na pokładzie z upływem 1 roku od dnia ich dostawy. 
Na towary montowane pod pokładem z upływem 2 lat od dnia ich dostawy.

§ 8
Odpowiedzialność Sprzedawcy
Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności, ograniczona jest do bezpośredniej i rzeczywistej szkody.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej innej osoby za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę, takie jak konieczność wypłaty odsetek lub poniesienia innych dodatkowych kosztów.
W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości zamówienia, z którym ta szkoda jest powiązana.
Dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy, która nie została wyraźnie określona w OWS zostaje wykluczona.
Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego, o których mowa w § 8, nie mają zastosowania do roszczeń wynikających lub odnoszących się do czynów zabronionych, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

§ 9
Prawo właściwe. Sąd właściwy
Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
Teksty umów i OWS w języku polskim stanowią wersję oryginalną i wiążącą. W przypadku sporządzenia tekstów umów oraz OWS w języku obcym, każda wersja językowa stanowi wersję oryginalną i wiążącą.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień niniejszego dokumentu nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów OWS.
Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszym OWS. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy, do rozstrzygnięcia sporu wyłącznie właściwy będzie polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
General Terms and Conditions of Sale (GTCS)
MASTPOL sp. z o.o. sp.k.
dated on 01.11.2018
§ 1
General Provisions
These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter referred to as GTCS) specify the rules for the conclusion and performance of contracts for the sale of goods manufactured and the services provided by: MASTPOL sp. z o.o. sp.k., 81-198 Kosakowo, Tulipanowa 2, Poland.
The GTCS bind the contracting parties in respect of the sale of goods and services and apply to all contracts for the sale of goods and services concluded between the Seller and the Buyer within the framework of commercial cooperation and constitute their integral part.
By placing each order, the Buyer declares that it has read the GTCS and accepted them.
The GTCS shall also apply to contracts with the participation of natural persons who purchase goods for the purposes unrelated to their business or professional activity, taking into account specific regulations regarding consumer rights.
The GTCS are available for Buyers at the registered office of MASTPOL sp. z o.o. sp. k., as well as on the following websites  www.mastpol.pl and www.mastpol.com.pl <http://www.mastpol.com.pl>
The parties exclude the use of other standard forms applied by the Buyer.
The provisions of the GCTS may be changed only in writing or shall otherwise be null and void.
Any written arrangements between the parties to the contrary shall have priority over the provisions of the GCTS.

§ 2
Glossary of Terms
The following terms used in these GCTS shall mean:
Seller - Mastpol sp. z o.o. sp. k., registered office: 81-198 Kosakowo, Tulipanowa 2, Poland, KRS: 0000577616, NIP: 5871607096.
Buyer - a legal person, an organisational unit without legal personality and a natural person whether or not carrying out business activity, buying the goods offered by the Seller.
Goods - a movable item, services, goods to be sold on the basis of a sales contract between the Seller and the Buyer.
Buyer's Order - an offer to purchase the goods submitted by the Buyer in writing or via email only to the following email address: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl> containing at least:
In the case of standard goods: the name and quantity of the Goods ordered, details of the Buyer necessary to issue a VAT invoice and company data, contact details, method, date and place of delivery of the Goods ordered.
In the case of non-standard Goods, the Buyer is also obliged to indicate all detailed information about the Goods ordered to the extent necessary to identify the same, i.e. all the technical conditions expected by the Buyer resulting from the inquiry phase or from the Seller's offers.
5. Confirmation - a written statement of the Seller on its acceptance of the order, upon its receipt, submitted to the Buyer, in writing or via e-mail specifying at least: the date, place and conditions of delivery and payment terms.
6. Seller's Offer - an offer to sell the Goods submitted by the Seller in writing or via email, containing at least:
The name and quantity of the Goods offered, details of the Seller necessary to issue a VAT invoice and company data, contact details, methods and dates of delivery of the Goods offered.

§ 3
Conclusion of the Contract
The offers submitted by the Seller for the Goods shall be valid for a period of 14 days from the moment of receipt thereof by the Buyer.
The technical conditions, technical drawings and specifications of the Goods ordered, not detailed by the Buyer in the order shall not bind the Seller during the processing of order.
The Buyer placing an order for the first time shall do so only in writing or via email and attach the copies or printouts from the websites of the following documents:
Current extract from the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS), Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) or other relevant register or records.
4. The Seller shall accept the order by way of confirmation in writing or via email.
5. In the event that the Seller accepts the order with reservations, the Buyer shall be bound by the content of these reservations, unless the Buyer submits its remarks, if any, immediately. Immediate submission of remarks shall be considered as placement of a new order, whereas the mutual arrangements contained in the previous order shall remain binding for the parties.
6. In the event of any discrepancy between the content of the Seller's Offer and the Buyer's Order regarding technical parameters and properties of the Goods being sold, the provisions of the Seller's Offer shall prevail.
7. The Buyer may only cancel the order in exceptional circumstances after prior determination of the terms of order cancellation with the Seller in writing or via email. The Seller reserves the right to charge the Buyer with the actual costs that have arisen until cancellation which shall not be higher than the value of the order.

§ 4
Force Majeure
The Seller shall not be liable for a delay in performance or non-performance of its obligation, if the performance of the obligation is impossible due to the circumstances which are beyond its control and unpredictable (force majeure). Such circumstances include, but are not limited to: war, strike, lack or limitation of energy or fuel supply, disruptions in communication or lack of other goods or services, disaster, act of government bodies, embargo on the export or import of goods, fire, explosion, flood or delay in deliveries by subcontractors, if due to force majeure.

§ 5
Price and Terms of Payment
In the absence of any arrangements between the parties to the contrary, the price of the Goods shall be the price specified in the offer.
The prices quoted by the Seller shall always be net prices increased by the value added tax (VAT) at the rates in force on the invoice date. If invoices are issued to Buyers from the European Union countries, the invoice shall be issued according to the intra-Community rules in force on the invoice date.
Packaging prices shall be included in the price of the Goods, unless it is possible to return the packaging to the Seller.
The date of payment shall be determined individually for each customer and depends on the financial condition of the Buyer and its history of transactions with the Seller.
The Buyer shall make payment to the Seller's bank account indicated on the VAT invoice.
Until the payment by the Buyer, the Seller reserves title to the Goods sold, even if the Goods have been embedded or processed by the Buyer or together with the Goods belonging to the Buyer.
The date of payment shall be the day when the specific amount is credited to the Seller's bank account.
In the event of a delay in payment, regardless of the interest due to the Seller for delay in commercial transactions, the Seller shall have the right to withhold and cancel other deliveries and charge the Buyer with any documented costs of order processing.
After the ineffective expiry of the payment deadline, the Seller may demand that the Buyer without delay hand over all or part of the Goods to the Seller. The Goods shall be handed over at the place indicated by the Seller at the expense of the Buyer.
If there are reasonable grounds to believe that the Buyer shall fail to fulfil its payment obligation, the Seller shall have the right to demand, before the handover of Goods and irrespective of the payment date previously agreed, payment in cash or by transfer, or a specific guarantee or payment security, and may also unilaterally change the payment date.
If the total value of unpaid invoices exceeds the value of the limit granted to the Seller by the insurer of receivables, the Seller shall have the right to suspend deliveries of Goods or further production and order processing.
It is not allowed to settle the Seller's receivables arising out of the orders by deducting the Buyer's claims against the Seller without the prior written consent.
The Seller shall have the right to sell its claims against the Buyer in the event that the Buyer fails to settle its obligations on time and after the ineffective expiry of an additional period specified in the request for payment.
The payment deadline shall not be interrupted even if the Buyer reports any complaints.
The Seller shall have the right to make order processing conditional upon the provision by the Buyer of security for the current or future receivables in the form accepted by the Seller, for example in the form of: blank promissory note, bank guarantee, letter of credit, prepayment, advance payment or down-payment, mortgage, pledge, assignment, transfer of title, transaction insurance, etc.
Upon commencement of bankruptcy or composition proceedings in relation to the Buyer, the Buyer shall mark the Goods in a manner indicating the existence of reservation of title in favour of the Seller. In the case of seizure of Goods still owned by the Seller in the course of the enforcement proceedings against the assets of the Buyer, the Buyer shall immediately inform the Seller of this fact and cooperate in the exercise of its rights vis-à-vis the entity seizing the Goods.

§ 7
Complaint
After the delivery of Goods by the Seller, the Buyer shall immediately verify the conformity of the Goods delivered with the order. The Buyer shall in particular verify: the condition of the shipment and the quality, quantity and range of the Goods delivered.
Within 7 days from the day on which, with the exercise of due diligence, it became possible to detect the defect of the Goods, the Buyer shall notify the Seller of any defects identified or otherwise shall lose its warranty rights.
The Buyer shall notify the Seller immediately (no later than within 7 days) after detection of any defects which cannot be detected despite a very thorough inspection or otherwise shall lose its warranty rights.
To comply with the deadline referred to in clauses 2 and 3 above it is sufficient to send a registered letter to the address of the Seller before expiry of such deadline or send a notification by e-mail to the following address: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl>.
In the notification of defects, the Buyer shall provide the invoice number and date, name and quantity of the Goods, the date of delivery of the Goods, and also describe the defects in detail, specify the date of their detection, attach photographic documentation showing the defect and, in particular, the serial number of the Goods.
The Seller shall only be liable for legal defects and material physical defects of the Goods. Material physical defects shall include internal or external defects of the Goods, which cause a real difficulty in further processing, assembly and proper use.
The Seller's liability under the warranty shall be excluded, if the Buyer has repaired the Goods without the Seller's consent given in a written form or via e-mail, and if the Buyer, before the inspection and consideration of the complaint, sold, or altered part or all of the purchased Goods while being aware of their defects.
If, in order to consider the complaint, it is necessary to carry out the inspection of the Goods, the Buyer shall handover the Goods to the Seller (at the expense of the Seller) or otherwise shall lose its warranty rights.
In the event that a warranty complaint is considered justified, the Seller - at its option - shall deliver to the Buyer the Goods that are free from defects or reduce the price.
Before the delivery by the Seller of the Goods that are free from defects, the Buyer shall handover the defective Goods to the Seller. Defective Goods may be handed over at the time of delivery of the Goods that are free from defects.
In the event of a reduction of the price already paid by the Buyer, the Seller shall return part thereof to the Buyer's bank account without interest.
10. The Buyer's warranty rights shall expire:
with respect to the Goods assembled on the deck, after 1 year from the day of their acceptance,
with respect to the Goods assembled under the deck, after 2 years from the their acceptance.

§ 8
Seller's Liability
The liability of the Seller towards the Buyer, regardless of the legal basis of such liability, shall be limited to the direct and actual damage.
The Seller shall not be liable towards the Buyer nor any other person for any indirect or consequential damage, such as financial loss or loss of profit, costs of downtime, loss of production or limitation of production capacity, as well as for any other damage not directly related to the event causing the damage, such as the need to pay interest or incur any other additional costs.
In each case, the total liability of the Seller shall be limited to the value of the order to which this damage is related.
Any further Seller's Liability that has not been expressly specified in the GTCS shall be excluded.
Limitations of the Seller's liability referred to in § 8 shall not apply to claims arising out of or relating to prohibited acts, intentional fault or gross negligence.

§ 9
Governing Law. Jurisdiction
These GTCS shall be governed by Polish law.
The contracts and GTCS drawn up in Polish shall constitute the original and binding version. If the contracts and GTCS are drawn up in a foreign language, each language version shall be the original and binding version.
In matters not covered by these GTCS, the provisions of the Civil Code shall apply.
If individual provisions of this document are found invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions of the GTCS.
The Parties shall strive to amicably settle any disputes arising in connection with the performance of contracts covered by these GTCS. If a dispute cannot be settled amicably, only the Polish common court having jurisdiction over the Seller's seat shall be competent to settle the dispute.
Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
MASTPOL sp. z o.o. sp.k.
vom 01.11.2018
§ 1
Allgemeine Bestimmungen
Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend AVB genannt) bestimmen die Grundsätze für den Abschluss und die Durchführung der Verträge über den Warenverkauf und die Dienstleistungserbringung, deren Hersteller und Dienstleister ist: MASTPOL sp. z o.o. sp.k. mit Sitz in 81-198 Kosakowie, Tulipanowa 2, Polen.
AVB binden die Parteien der Verträge über den Warenverkauf und die  Dienstleistungserbringung und finden für alle Verträge über den Warenverkauf und die Dienstleistungserbringung zwischen dem Verkäufer und Käufer im Rahmen der Handelszusammenarbeit entsprechend Anwendung sowie stellen ihren Bestandteil dar.
Durch jede Abgabe der Bestellung erklärt der Käufer, dass er sich mit den AVB vertraut gemacht und sie genehmigt hat.
Die AVB finden auch für die Verträge mit den natürlichen Personen Anwendung, welche die Waren für die Zwecke kaufen, die mit ihrer Gewerbe- oder Berufstätigkeit nicht zusammenhängen, unter Berücksichtigung besonderer Regelungen über die Verbraucherrechte.
AVB sind für die Käufer am Sitz von MASTPOL sp. z o.o. sp. k., wie auch auf den Internetseiten www.mastpol.pl <http://www.mastpol.pl> und www.mastpol.com.pl <http://www.mastpol.com.pl> zugänglich.
Die Parteien schließen die Anwendung anderer vom Käufer angewandten Vertragsmuster aus.
Die Bestimmungen der AVB können lediglich in Schriftform unter Androhung der Nichtigkeit geändert werden.
Die zwischen den Parteien geltenden abweichenden und in Schriftform abgefassten Vertragsbestimmungen haben Vorrang vor den Bestimmungen der AVB.

§ 2
Begriffsbestimmung
Die in den vorliegenden AVB verwendeten Begriffe bedeuten:
Verkäufer - Mastpol sp. z o.o. sp. k. mit Sitz in 81-198 Kosakowo, Tulipanowa 2, Polen, KRS: 0000577616, NIP: 5871607096.
Käufer - eine juristische Person, Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit und eine natürliche Person, die eine Gewerbetätigkeit ausübt oder nicht ausübt, und die vom Verkäufer angebotenen Waren kauft.
Ware - eine bewegliche Sache, Dienstleistung bzw. Güter, die aufgrund eines Kaufvertrages zwischen dem Verkäufer und dem Käufer verkauft werden sollen.
Bestellung des Käufers - in Schriftform erstelltes oder per E-Mail übersandtes Angebot des Käufers über den Kauf von Waren, das nur und ausschließlich auf folgende E-Mail-Adresse geschickt wird: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl> und das zumindest Folgendes enthält:
Im Falle der standardmäßigen Waren: Bezeichnung der bestellten Ware, Menge, Daten zum Käufer, die zur Rechnungsstellung erforderlichen Angaben sowie Daten der Firma, Teleadressdaten, Lieferungsform, -frist und -ort für die bestellten Waren.
Im Falle der nicht standardmäßigen Waren ist der Käufer verpflichtet, auch alle eingehenden Informationen über die bestellte Ware anzugeben, welche ihre eindeutige Identifizierung ermöglichen, d.h. alle vom Käufer erwarteten technischen Bedingungen, welche aus der Angebotsanfrage oder dem Angebot des Verkäufers hervorgehen.
5. Bestätigung - eine schriftliche Erklärung des Verkäufers über die Annahme der Bestellung, nach deren Erhalt, die dem Käufer in Schriftform oder per E-Mail übergeben wird und mindestens Folgendes bestimmt: Ausführungsfrist, Lieferungsort und -bedingungen sowie die Zahlungsbedingungen.
6. Angebot des Verkäufers - Angebot über den Verkauf von Waren, die vom Verkäufer in Schriftform oder per E-Mail unterbreitet wird, und zumindest Folgendes enthält:
Bezeichnung der bestellten Ware, Menge, Daten zum Verkäufer, die zur Rechnungsstellung erforderlichen Angaben sowie Daten der Firma, Teleadressdaten, Lieferungsformen und -fristen für die angebotenen Waren.

§ 3
Vertragsabschluss
Die vom Verkäufer unterbreiteten Warenangebote gelten im Zeitraum von 14 Tagen nach deren Erhalt vom Käufer.
Technische Bedingungen, technische Zeichnungen und Parameter der bestellten Waren, die vom Käufer in der Bestellung eingehend nicht genannt wurden, sind für den Verkäufer bei der Abwicklung der Bestellung nicht bindend.
Der Käufer, der seine Bestellung zum ersten Mal aufgibt, macht dies ausschließlich in Schriftform oder per E-Mail und fügt eine Kopie bzw. einen Ausdruck aus der Internetseite folgender Dokumente bei:
Aktuelle Abschrift aus dem Landesgerichtsregister (KRS), aus dem Zentralen Gewerberegister (CEIDG) oder einem anderen zuständigen Register oder Evidenz.
4. Die Annahme der Bestellung zur Realisierung durch den Verkäufer erfolgt durch Bestätigung in Schriftform oder per E-Mail.
5. Nimmt der Verkäufer die Bestellung mit Vorbehalten an, ist der Käufer an diese Vorbehalte gebunden, sofern er seine eventuellen Bemerkungen nicht unverzüglich darstellt. Die unverzügliche Darstellung von Bemerkungen gilt als Aufgabe einer neuen Bestellung, wobei die gegenseitigen Abstimmungen aus der früheren Bestellung für die Parteien bindend bleiben.
6. Bei Abweichungen zwischen dem Inhalt des Angebots des Verkäufers und der Bestellung des Käufers im Bereich der technischen Parameter und Eigenschaften der zu verkaufenden Ware, haben die Angebotsbestimmungen des Verkäufers den Vorrang.
7. Die Annullierung der Bestellung durch den Käufer ist nur in Ausnahmefällen zulässig und nach früherer Abstimmung der Annullierungsbedingungen mit dem Verkäufer. Die Abstimmung erfolgt in Schriftform bzw. per E-Mail. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Käufer mit den tatsächlichen bis zur Annullierung entstandenen Kosten zu belasten, welche nicht höher sein werden als der Bestellungswert.

§ 4
Höhere Gewalt
Der Verkäufer trägt keine Haftung für die Verspätung in der Ausführung bzw. Nichterfüllung der Verbindlichkeit, sofern seine Ausführung auf die Umstände zurückzuführen ist, auf die er keinen Einfluss hat und er nicht vorsehen konnte (Höhere Gewalt). Diese Umstände sind unter anderem aber nicht ausschließlich: Krieg, Streik, keine oder beschränkte Energie- oder Kraftstofflieferung, Kommunikationsstörungen oder das Fehlen an anderen Waren bzw. Dienstleistungen, Katastrophe, Handlungen der Regierungsbehörden, Embargo für die Aus- oder Einfuhr von Waren, Brand, Explosion, Hochwasser oder verspätete Lieferungen der Subunternehmen, sofern dies auf die Höhere Gewalt zurückzuführen war.

§ 5
Preis und Zahlungsbedingungen
Bei fehlenden abweichenden Abstimmungen zwischen den Parteien stellt den Warenpreis der aus dem Angebot hervorgehende Preis dar.
Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind stets Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer (USt) nach den am Tag der Rechnungsstellung geltenden Sätzen hinzugerechnet wird. Im Falle der Ausstellung von Rechnungen für die Käufer aus den EU-Mitgliedstaaten wird die Rechnung nach den innergemeinschaftlichen Grundsätzen, die am Tag der Rechnungsstellung gelten, ausgestellt.
Die Verpackungspreise sind in den Preisen für Waren inbegriffen, es sei denn, ihre Rückgabe an den Verkäufer ist möglich.
Der Zahlungstag ist für jeden Kunden individuell festgelegt und hängt von der Finanzlage des Käufers und von seinen früheren Geschäften mit dem Verkäufer ab.
Der Käufer nimmt die Zahlung auf das in der USt-Rechnung angegebene Bankkonto des Verkäufers vor.
Bis zur Zahlung durch den Käufer aller Forderungen behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an den verkauften Waren vor, auch dann, wenn die Waren vom Käufer eingebaut oder bearbeitet wurden, oder zusammen mit der Ware des Käufers.
Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem der betreffende Betrag dem Bankkonto des Verkäufers gutgeschrieben wird.
Beim Zahlungsverzug, unabhängig von den zustehenden Verzugszinsen im Geschäftsverkehr, ist der Verkäufer berechtigt, sonstige Lieferungen einzustellen oder zu annullieren und den Käufer mit den nachgewiesenen Kosten aufgrund des Beginns der Abwicklung der Bestellung zu belasten.
Nach fruchtlosem Ablauf der Zahlungsfrist kann der Verkäufer vom Käufer die unverzügliche Herausgabe aller Waren oder deren Teil fordern. Die Herausgabe erfolgt an dem vom Verkäufer angegebenen Ort auf Kosten des Käufers.
Wenn eine begründete Grundlage für die Vermutung vorliegt, dass der Käufer seiner Zahlungspflicht nicht nachgeht, ist der Verkäufer berechtigt, vor der Herausgabe der Waren und unabhängig von der früher festgelegten Zahlungsfrist, die Zahlung in Bargeld oder per Überweisung oder eine bestimmte Garantie bzw. Sicherung für die Zahlung zu fordern. Der Verkäufer kann auch die Zahlungsfrist einseitig ändern.
Wenn die Summe der nicht gezahlten Rechnungen den Wert des von der Versicherungsgesellschaft dem Verkäufer gewährten Limits überschreitet, ist der Verkäufer berechtigt, die Warenlieferungen oder weitere Produktion und die Bestellungsabwicklung einzustellen.
Es ist unzulässig, die Forderungen des Verkäufers aufgrund der Bestellungen durch Aufrechnung der Forderungen des Käufers gegenüber dem Verkäufer ohne frühere schriftliche Zustimmung zu begleichen.
Der Verkäufer ist berechtigt, seine Forderungen gegenüber dem Käufer abzutreten, wenn der Käufer seine Verbindlichkeiten nicht termingerecht gezahlt hat und nach fruchtlosem Ablauf der in der Zahlungsaufforderung genannten zusätzlichen Frist.
Die Anmeldung eventueller Reklamationen durch den Käufer unterbricht nicht den Lauf der Zahlungsfrist.
Der Verkäufer ist berechtigt, die Abwicklung der Bestellung von Sicherungsmitteln für jetzige oder künftige Forderungen in der von ihm genehmigten Form abhängig zu machen, z.B. in Form eines Blankowechsels, einer Bürgschaft, Bankgarantie, Akkreditive, Vorauszahlung, Anzahlung oder eines Draufgeldes, Hypothek, Verpfändung, Abtretung, Übereignung, Versicherung des Geschäfts etc.
Zum Zeitpunkt der Einleitung eines Insolvenz- bzw. Vergleichsverfahrens gegenüber dem Käufer ist er verpflichtet, die Waren auf solche Art und Weise zu kennzeichnen, dass der Eigentumsvorbehalt zugunsten des Verkäufers ersichtlich ist. Bei der Pfändung der Waren, die im Laufe eines Vollstreckungsverfahrens gegen das Vermögen des Käufers weiterhin das Eigentum des Verkäufers darstellten, ist er verpflichtet, den Verkäufer darüber unverzüglich zu benachrichtigen und bei der Ausübung der Rechte des Verkäufers gegenüber der Institution, die die Waren gepfändet hat, zusammenzuarbeiten.

§ 7
Reklamationen
Nachdem der Verkäufer die Waren an den Käufer geliefert hat, ist der Käufer verpflichtet, die Übereinstimmung der gelieferten Waren mit der Bestellung unverzüglich zu prüfen. Der Käufer ist insbesondere verpflichtet, den Zustand der Sendung und ihre Qualität, die Menge und das Sortiment der gelieferten Waren zu prüfen.
Innerhalb von 7 Tagen nach dem Tag, an dem bei Einhaltung der gebührenden Sorgfalt die Entdeckung der Warenmängel möglich war, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer über die entdeckten Mängel, unter Androhung des Verlustes von Gewährleistungsrechten, zu benachrichtigen.
Über die Mängel, die trotz der eingehenden Untersuchung nicht entdeckt werden können, hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich (nicht später als innerhalb von 7 Tagen) nach ihrer Entdeckung, unter Androhung des Verlustes von Gewährleistungsrechten, zu benachrichtigen.
Für die Einhaltung der in Abs. 2 und 3 genannten Frist ist es ausreichend, vor dem Fristablauf einen Einschreibebrief an den Verkäufer  oder eine Nachricht per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: info.mp@mastpol.pl <mailto:info.mp@mastpol.pl>.
Im Betreff der Nachricht über die Mängeln ist der Käufer verpflichtet, die Nummer und das Datum der Rechnung, die Bezeichnung und die Menge der Waren sowie das Lieferungsdatum der Ware anzugeben, wie auch die Mängeln eingehend zu beschreiben, das Datum ihrer Entdeckung anzugeben, die Fotodokumentation, welche die Mängel darstellt, beizufügen sowie insbesondere die Seriennummer der Waren anzugeben.
Der Verkäufer haftet nur und ausschließlich für Rechtsmängel und wesentliche Sachmängel der Ware. Als wesentliche Sachmängel gelten interne oder externe Warenmängel, die tatsächliche Schwierigkeiten in der weiteren Verarbeitung, Montage und ordnungsgemäßen Nutzung verursachen.
Die Haftung des Verkäufers aufgrund der Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die Warenreparatur ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers oder ohne seine per E-Mail erteilte Zustimmung durchgeführt hat sowie vor Besichtigung und Prüfung der Reklamation die ganze oder einen Teil der gekauften Ware verkauft oder verarbeitet hat, obwohl er über das Bestehen dieser Mängel wusste.
Wenn zur Prüfung der Reklamation die Durchführung eines Gutachtens erforderlich ist, ist der Käufer verpflichtet, die Ware dem Verkäufer (auf Kosten des Verkäufers), unter Androhung des Verlustes von Gewährleistungsrechten, herauszugeben.
Wenn die Reklamation aufgrund der Gewährleistung als begründet beurteilt wird, ist der Verkäufer - nach eigenem Ermessen - verpflichtet, auf eigene Kosten die mangelfreie Ware an den Käufer zu liefern oder den Preis zu mindern.
Vor Lieferung der mangelfreien Ware durch den Verkäufer ist der Käufer verpflichtet, ihm die mangelhafte Ware herauszugeben. Die Herausgabe der mangelhaften Ware kann bei der Lieferung der mangelfreien Ware erfolgen.
Bei der Minderung des vom Käufer bereits gezahlten Preises erstattet der Verkäufer einen Teil des Preises auf das Bankkonto des Käufers ohne Zinsen.
10. Gewährleistungsrechte des Käufers erlöschen:
Für die Waren, die auf dem Deck montiert werden - nach Ablauf von 1 Jahr nach deren Lieferung.
Für die Waren, die unter dem Deck montiert werden - nach Ablauf von 2 Jahr nach deren Lieferung.

§ 8
Haftung des Verkäufers
Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer, unabhängig von der Rechtsgrundlage für diese Haftung, ist auf den unmittelbaren und tatsächlichen Schaden beschränkt.
Der Verkäufer trägt keine Haftung gegenüber dem Käufer und keiner anderen Person für jegliche mittelbare und Folgeschäden, wie Finanzverluste oder entgangene Gewinne, Kosten der Ausfallzeiten, Produktionsverluste oder Beschränkung der Produktionsmöglichkeiten, sowie für alle anderen Schäden, die mit dem schadenswirksamen Ereignis nicht unmittelbar zusammenhängen, wie die Notwendigkeit der Zinsenzahlung oder Tragung anderer zusätzlicher Kosten.
In jedem Fall ist die Gesamthaftung des Verkäufers auf den Wert der Bestellung, mit der der Schaden zusammenhängt, beschränkt.
Weitergehende Haftung des Verkäufers, die in den AVB nicht ausdrücklich genannt wurde, ist ausgeschlossen.
Die in § 8 genannten Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung auf die Forderungen, die aus Straftaten, dem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hervorgehen oder sich auf sie beziehen.

§ 9
Anzuwendendes Recht Gerichtsstand
Auf die vorliegende AVB ist das polnische Recht anzuwenden.
Die Verträge und AVB in polnischer Sprache stellen die verbindliche Originalversion dar. Werden die Verträge und AVB in einer Fremdsprache abgefasst, so stellt jede Sprachversion eine verbindliche Originalversion dar.
Für die in diesen AVB nicht geregelten Fälle finden die Vorschriften des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.
Die Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Dokuments hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit sonstiger Bestimmungen der AVB.
Bei jeglichen Streitigkeiten, die bei der Erfüllung der aus diesen AVB hervorgehenden Verträge entstanden sind, werden die Parteien um eine gütliche Beilegung bemüht sein. Ist eine Lösung auf gütlichem Wege nicht möglich, so wird die Streitigkeit ausschließlich von dem für den Sitz des Verkäufers zuständigen ordentlichen Gericht entschieden.